Daftar Harga Powerbank

KategoriNama Cetak Logo   Harga (Rp)
  Sablon Laser/GrafirDigital Print 
Powerbank Card Card01  v 
 Card02  v 
 Card03  v 57,000
Powerbank 4200mah42PL01  v 
 42AL05 (metal slim)vv  99,000
 42AL10vv  
 42PL07vv  90,000
 42PL08vv  95,000
 42PL13vv  78,000
 42PL16vv  81,000
Powerbank 5000 mah50PL09vv  
 50AL06Bvv  108,000
 78PL16vv  
 60AL09vv  130,000
 60LT01vv  155,000
 60AL07vv  128,000
 80AL08Bvv  142,000
 80PL11vv  
Powerbank 5600 mah56PL03 vv  
 52PL03(dual tone)vv  83,000
 52PL04vv  87,000
 56PL04vv  
 52PL05vv  94,000
 56PL05vv  
 52AL03vv  
 56AL03vv  
 56AL04vv  
 52AL11vv  85,000
 52PL11(bolt)vv  102,000
 52PL12 (ironman)vv  96,000
 52PL15vv  89,000
Mouse WirelessMouse01vv  96,000
 Mouse03vv  63,000
 Mouse04vv  52,000
Universal AdaptorUA01vv  
 UA01Uvv  
 UA02vv  
 UA02Uvv  
 UA03vv  
 UA04vv  
 UA05vv  
 CR01vv  
 HD01vv  
Bluetooth SpeakerBluespeak01vv  
 Bluespeak02vv  
 Bluespeak03vv